Worek czy rurka – jak ratować życie i mózg w pozaszpitalnym NZK?

ORYGiNAŁ JOURNAL FEED: Is Bagging vs Intubation Saving Lives – and Brains – in OHCA?

Autor angielskiego oryginału na blogu partnerskim Journal Feed: dr Sam Parnell.

Autor polskiego tłumaczenia: lek. Magdalena Goryszewska.

ŁYCHA WiEDZY

W pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia [ang. OHCA out-of-hospital cardiac arrest] wentylacja przy użyciu maski z workiem samorozprężalnym [ang. BVM bag-valve mask], jak i zastosowanie BVM po nieudanej próbie zaawansowanego zabezpieczenia dróg oddechowych (tzw. „BVM-rescue”), przekładały się na poprawę przeżywalności do wypisu ze szpitala, jak i przeżywalności bez uszkodzeń neurologicznych, w porównaniu do zaawansowanego zabezpieczenia dróg oddechowych [ang. AAM advanced airway management]  (tj. przy użyciu urządzeń nadkrtaniowych czy intubacji dotchawiczej). Jednakże z uwagi na szereg potencjalnie zakłócających zmiennych, wyniki te powinny być interpretowane z ostrożnością. 

JAKiE TO MA ZNACZENiE?

Optymalna strategia wentylacji dla pacjentów z OHCA jest kontrowersyjna. Badania PART i AIRWAYS-2 w ostatnim czasie wykazały, że zastosowanie urządzeń nadkrtaniowych może przekładać się na podobną lub lepszą przeżywalność w porównaniu do intubacji dotchawiczej, a badania obserwacyjne na pacjentach pediatrycznych i dorosłych z OHCA wykazały poprawę przeżywalności przy zastosowaniu BVM w porównaniu do AAM. Jednakże pozostaje niejasne, czy wnioski wynikają z osobniczych różnic pacjentów leczonych BVM w porównaniu do AAM, czy też rzeczywistych korzyści zastosowania BVM. 

WOREK W PRZEDSZPiTALNYM NZK – NAJLEPSZA STRATEGiA CZY TYLKO PUSTE SŁOWA? 

To była wtórna analiza danych z badania PART (Pragmatic Airway Resuscitation Trial) pacjentów nieurazowych z OHCA leczonych przez szereg stacji pogotowia ratunkowego w USA. U 282 pacjentów zastosowano tylko BVM, u 2129 AAM, a u 156 BVM-rescue, z danymi współzmiennymi. U pacjentów z grupy tylko BVM zanotowano częstszy powrót spontanicznego krążenia jeszcze przedszpitalnie (37.9% a 34.7%), większą przeżywalność do przyjęcia (35.8% a 24.9%),  w ciągu pierwszych 72 h (31.6% a 14.7%),  do wypisu ze szpitala (28% a 6.8%), jak i większą przeżywalność bez uszkodzeń neurologicznych (21,6% a 3,6%), w porównaniu do AAM. 

W badaniu PART chorzy byli losowo dobierani do interwencji (urządzenie nadkrtaniowe lub intubacja dotchawicza), ale randomizacja nie dotyczyła “tylko BVM” lub “BVM-rescue”. Jednakże u znacznej części pacjentów na którymś etapie zastosowano BVM. W porównaniu do pacjentów z grupy “AAM”, u pacjentów z grupy “tylko BVM”, wstępnie częściej występowały rytmy do defibrylacji (34% a 18.5%), do NZK częściej dochodziło już pod okiem ratowników (21.6% a 11.3% ), w miejscu publicznym (21.3% a 11.3%). Te różnice w charakterystyce pacjentów sprawiają, że ciężko jest interpretować dane wykazujące poprawę rokowania w OHCA u pacjentów, u których zastosowano tylko BVM. 

Jednakże, niespodziewanie stwierdzono, iż pacjenci z grupy “BVM rescue”, w porównaniu do tych z grupy “AAM”, mieli większą przeżywalność do wypisu ze szpitala (OR = 2.15, 95% CI = 1.17 – 3.95), jak i przeżywalność bez uszkodzeń neurologicznych (OR = 2.64, 95% CI = 1.20 – 5.81), pomimo iż początkowo odsetek pacjentów z powrotem spontanicznego krążenia był podobny w obu grupach. To sugeruje, że wentylacja za pomocą BVM może prowadzić do poprawy rokowania w OHCA. Jednakże bez dużego badania prospektywnego nie można ustalić związku przyczynowego. 

Materiał źródłowy z prasówki fachowej:

Outcomes With the Use of Bag-Valve-Mask Ventilation During Out-of-hospital Cardiac Arrest in the Pragmatic Airway Resuscitation Trial. Acad Emerg Med. 2020 Mar 27. doi: 10.1111/acem.13927. [Epub ahead of print]

Z POLSKiEGO 🇵🇱 NA NASZE:

Mieszko Jaglarz: Tu z pewnością nasuwają się refleksje z rodzimego podwórka. Ile to razy byliśmy świadkami, lub za wszelką cenę sami chcieliśmy zaintubować pacjenta? Tracąc przy tym kontrolę nad priorytetami, jakimi są w NZK uciśnięcia klatki piersiowej, czy szybka analiza rytmu serca… Hmm…?

Wbrew opiniom niektórych “biegłych”🙄, co innego niż rurka, wcale nie jest dla cieniasów! Tak więc intubacji za wszelką cenę, mówimy “NIE”.  Wjechać na SOR z pacjentem na worku to nie wstyd, a krok we właściwym kierunku, czego dowodzą badania naukowe. Myśl szybko, działaj mądrze, rób to co dobre!

+ posts

Leave a Reply